Forum.MujGLOCK.com
https://forum.mujglock.com/

Definice zbraně dle zákona
http://forum.mujglock.com/definice-zbrane-dle-zakona-t14122.html
Stránka 1 z 1

Autor:  Quirinus [ čtv 10.12.2015, 9:26 ]
Předmět příspěvku:  Definice zbraně dle zákona

Na wikipedii se píše, že bylo judikováno, že zbraní může být například i propiska. Chybí však zdroj pro toto tvrzení. Nemáte někdo odkaz na nějaké soudní rozhodnutí, kde je toto (nebo něco podobného) uvedeno?

https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Zbra%C5%88_(pr%C3%A1vo)

Autor:  Piggy [ čtv 10.12.2015, 9:41 ]
Předmět příspěvku:  Re: Definice zbraně dle zákona

Nejen judikovano, je to v trestnim zakoniku. Podobne v zakone o policii. Zakon 119/2002 Sb. se tyka vyhradne strelnych zbrani.

Autor:  Steiner [ čtv 10.12.2015, 9:50 ]
Předmět příspěvku:  Re: Definice zbraně dle zákona

Výběr z judikatury na téma zbraň:
Citace:
sp. zn./č. j.: 5 Tdo 792/2003

Související legislativa ČR: § 89 odst. 5, § 156 odst. 1 písm. a), odst. 2 zákona č. 140/1961 Sb.

Citováno v Trestní zákoník a trestní řád - Průvodce trestně právními předpisy a judikaturou, I. díl - Trestní zákoník, Fenyk Jaroslav, Doc. JUDr. Ph.D., DSc., Hájek Roman, JUDr., Polák Přemysl, JUDr. Ph.D., Stříž Igor, JUDr.

Právní věta: Z legální definice zbraně v § 89 odst. 5 tr. zák. vyplývá, že zbraní jsou jednak zbraně v technickém smyslu, jako např. zbraně palné, sečné a bodné, dále jiné prostředky, jimiž lze učinit útok proti tělu důraznějším (např. pracovní prostředky, kámen, kus železa), ale i prostředky, jimiž lze dosáhnout ovlivnění psychiky poškozeného natolik, aby jednal podle vůle pachatele trestného činu. Lze proto dovodit, že za zbraň je třeba považovat i takový předmět, který pachatel použije v úmyslu vyvolat v poškozeném obavu z hrozícího fyzického násilí, je-li užit za takových okolností, kdy se poškozený může důvodně domnívat, že hrozba zbraní je reálná a že se násilí uskuteční, jestliže se poškozený nepodřídí vůli pachatele.

Citace:
sp. zn./č. j.: 3 Tdo 1322/2012-34

Související legislativa ČR: § 13 zákona č. 40/2009 Sb.

Související judikatura ČR:
3 Tdo 840/2006-I - Vražda. Nutná obrana dle § 13 tr. zák.
Zm I 445/30 - Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 4.3.1931 (Vážný 4091)
Zm II 530/35 - Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 2.3.1936 (Vážný 5534)

Publikováno v Sborník komentované judikatury (ročník 2013)

Judikát byl komentován: Cibulka Karel, Mgr. et Bc.

Právní věta: Jestliže pachatel použije k útoku na poškozeného hrnec s vodou, která dosahuje vysoké teploty, jedná se o útok se zbraní podle § 118 tr. zákoníku. S takovým předmětem je totiž možné učinit útok proti tělu důraznějším, přičemž v případě, že by došlo k vylití vody na tělo poškozeného, mohlo by dojít též ke vzniku vážného zranění. Povahu zbraně může mít rovněž nádoba, ve které se voda nachází.

Citace:
sp. zn./č. j.: 8 Tdo 1553/2006

Související legislativa ČR:
§ 89, § 235 zákona č. 140/1961 Sb.
§ 118, § 175 zákona č. 40/2009 Sb.

Citováno v Trestní zákoník a trestní řád - Průvodce trestně právními předpisy a judikaturou, I. díl - Trestní zákoník, Fenyk Jaroslav, Doc. JUDr. Ph.D., DSc., Hájek Roman, JUDr., Polák Přemysl, JUDr. Ph.D., Stříž Igor, JUDr.

Právní věta: Trestný čin vydírání je spáchán se zbraní ve smyslu § 235 odst. 2 písm. c) tr. zák. také tehdy, užije-li pachatel střelnou zbraň, kterou má u sebe např. ukrytou pod oděvem, v průběhu fyzického napadání poškozeného a vyhrožování použitím dalšího násilí, aby ho tak donutil konat podle požadavků pachatele, přičemž postačí, jestliže poškozenému pouze ukáže tuto střelnou zbraň jako prostředek k zesílení nátlaku na jeho vůli a ke zdůraznění pronášených výhrůžek, aniž je třeba, aby pachatel na poškozeného např. namířil střelnou zbraní, popřípadě výslovně vyhrožoval jejím použitím. Tento způsob jednání pachatele je užitím zbraně ve smyslu ustanovení § 89 odst. 5 tr. zák.

Citace:
sp. zn./č. j.: 3 Tdo 553/2006

Související legislativa ČR: čl. 13 sdělení č. 209/1992 Sb.

Citováno v Trestní zákoník a trestní řád - Průvodce trestně právními předpisy a judikaturou, I. díl - Trestní zákoník, Fenyk Jaroslav, Doc. JUDr. Ph.D., DSc., Hájek Roman, JUDr., Polák Přemysl, JUDr. Ph.D., Stříž Igor, JUDr.

Právní věta: Zbraní se obecně rozumí cokoli, čím je možno učinit útok vůči tělu důraznějším (tedy nejen zbraň v technickém slova smyslu); za předpokladu, že pachatel takový předmět použije k útoku, k překonání nebo zamezení odporu. Za daných skutkových okolností může mít mobilní telefon povahu (vlastnosti) zbraně ve smyslu ust. § 89 odst. 5 tr. zák.

Citace:
sp. zn./č. j.: 11 Tdo 1282/2012-60

Související legislativa ČR: § 118, § 175 zákona č. 40/2009 Sb.

Související judikatura ČR:
8 Tdo 1553/2006 - Vydírání. Zbraň

Právní věta: Zbraní může být i objektivně málo nebezpečná injekční stříkačka s jehlou (tzv. inzulínka), která sice sama o sobě může stěží způsobit útočníkovi závažné poranění, ale ve spojení s výhružkou o jejím předchozím použití u osoby trpící závažnou infekční nemocí (žloutenka, AIDS) se stává zbraní, způsobilou vzbudit u pronásledovatele reálnou obavu z přenosu infekčního onemocnění, resp. obavu ze způsobení vážné zdravotní újmy s dalekosáhlými následky.

Citace:
sp. zn./č. j.: 8 Tdo 482/2007

Související legislativa ČR: § 209 odst. 1 písm. a), odst. 2, § 234 odst. 1, § 235 odst. 1, § 238 odst. 1 zákona č. 140/1961 Sb.

Související judikatura ČR:
IV. ÚS 544/98 - Právo na soudní a jinou právní ochranu. Práva účastníka soudního řízení
I. ÚS 113/02 - Právo na soudní a jinou právní ochranu. Rovnost účastníků řízení
I. ÚS 670/05 - Práva účastníka soudního řízení. Právo obviněného v trestním řízení
7 Tdo 382/2005 - Trestný čin loupeže
Tpjn 300/2000 - Porušování domovní svobody. Zákaz dvojího přičítání

Právní věta: Zbraní se rozumí, pokud z jednotlivého ustanovení trestního řádu nevyplývá něco jiného, cokoli, čím je možno učinit útok proti tělu důraznějším. Za zbraň je v právní teorii i soudní praxi považována nejen zbraň v technickém slova smyslu, ale jakýkoliv předmět způsobilý přivodit zranění. O zbraň se jedná podle judikatury i tehdy, použije-li pachatel při útoku na poškozeného elektrický proud. Užitím zbraně k útoku nebo k překonání nebo zamezení odporu je nejen užití zbraně k fyzickému násilí, ale i její užití k působení na psychiku poškozeného, tj. k hrozbě. Trestný čin je spáchán se zbraní i tehdy, když pachatel přímo zbraně nepoužil ke spáchání trestného činu, ale měl ji za tím účelem u sebe, aby ji podle potřeby skutečně použil.

Citace:
sp. zn./č. j.: 5 Tdo 985/2004

Související legislativa ČR:
§ 235 zákona č. 140/1961 Sb.
§ 118, § 175 zákona č. 40/2009 Sb.

Citováno v Trestní zákoník a trestní řád - Průvodce trestně právními předpisy a judikaturou, I. díl - Trestní zákoník, Fenyk Jaroslav, Doc. JUDr. Ph.D., DSc., Hájek Roman, JUDr., Polák Přemysl, JUDr. Ph.D., Stříž Igor, JUDr.

Právní věta: Trestný čin vydírání je spáchán se zbraní ve smyslu ustanovení § 235 odst. 2 písm. c) tr. zák. také v případě, jestliže pachatel pro dosažení svého požadavku na zaplacení určité peněžní částky použije jako hrozbu působící na psychiku poškozeného tašku s tritolovou výbušninou, kterou mu doručí, přičemž není rozhodné, že tato výbušnina nebyla opatřena rozbuškou.

Citace:
sp. zn./č. j.: 3 Tdo 1312/2012

Související legislativa ČR:
§ 118, § 325 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) zákona č. 40/2009 Sb.

Publikováno v 6/2013 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu České republiky
Publikováno v 2/2013 Trestněprávní revue

Právní věta: Jestliže pachatel užije proti úřední osobě jako prostředek fyzického nátlaku motorové vozidlo s úmyslem působit na výkon její pravomoci, lze za splnění dalších zákonných podmínek jeho jednání posoudit jako trestný čin násilí proti úřední osobě spáchaný se zbraní podle § 325 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) tr. zákoníku (srov. rozhodnutí uveřejněné pod č. 36/1976-I Sb. rozh. tr.).

K naplnění zákonných znaků tohoto trestného činu se nevyžaduje, aby došlo k újmě na zdraví dotčené úřední osoby. Proto je irelevantní, že pachatel vyvinul s vozidlem užitým proti úřední osobě jen nepatrnou rychlost, která objektivně nebyla způsobilá přivodit jí vznik újmy na zdraví, pokud i takové jednání ovlivnilo průběh výkonu pravomoci úřední osoby (např. když pachatel najížděl proti zakročujícímu policistovi tak, že vozidlem do něj opakovaně narazil a tím jej přinutil ustoupit stranou).

Autor:  Int1m1thy [ čtv 10.12.2015, 11:07 ]
Předmět příspěvku:  Re: Definice zbraně dle zákona

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

§ 118 Spáchání trestného činu se zbraní
Trestný čin je spáchán se zbraní, jestliže pachatel nebo s jeho vědomím některý ze spolupachatelů užije zbraně k útoku, k překonání nebo zamezení odporu anebo jestliže ji k tomu účelu má u sebe; zbraní se tu rozumí, pokud z jednotlivého ustanovení trestního zákona nevyplývá něco jiného, cokoli, čím je možno učinit útok proti tělu důraznějším.

Autor:  Quirinus [ čtv 10.12.2015, 20:30 ]
Předmět příspěvku:  Re: Definice zbraně dle zákona

Díky!

Stránka 1 z 1 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/