Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je pon 06.12.2021, 6:37Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 7 ] 
 Ztrata prukazu zbrane - prestupek? 
Autor Zpráva
Uživatelský avatar

Registrován: 10/2005
Příspěvky: 6790
Bydliště: EU :-(
Příspěvek Ztrata prukazu zbrane - prestupek?
Nejprve citace zakona:

Citace:
HLAVA XIISPRÁVNÍ DELIKTY


Přestupky

§ 76
nadpis vypuštěn
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) vlastní, drží nebo nosí zbraň nebo střelivo v rozporu s § 8,

b) cílevědomě vyhledává munici, střelivo nebo výbušniny pomocí detekční techniky a provádí jejich identifikaci bez zbrojního průkazu skupiny F,

c) neoznámí podle § 42 odst. 1 nabytí nebo podle § 42 odst. 2 převod vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C,

d) trvale vyveze v rozporu s § 44 odst. 1 nebo trvale doveze v rozporu s § 45 odst. 1 anebo dočasně doveze nebo proveze v rozporu s § 46 odst. 1 zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo do této zbraně,

e) neodevzdá podle § 57 odst. 3 přechovávanou zbraň, střelivo, zakázaný doplněk zbraně, zbrojní průkaz, průkaz zbraně nebo zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, o jejichž zajištění bylo rozhodnuto podle § 57 odst. 1,

f) nosí na veřejných shromážděních, slavnostech, sportovních podnicích nebo lidových zábavách zbraň v rozporu s § 60,

g) veřejně vystavuje zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo do této zbraně v rozporu s § 61 odst. 1,

h) znehodnotí nebo zničí zbraň kategorie A, B anebo C nebo vyrobí jejich řez v rozporu s § 63 odst. 1,

i) nosí v rozporu s § 63 odst. 8 znehodnocenou zbraň viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném nebo nemá u sebe potvrzení o jejím znehodnocení, nebo

j) nesplní oznamovací povinnost podle § 65 odst. 1 nebo neodevzdá nalezené doklady podle § 68 odst. 1 anebo neoznámí nález zbraně, střeliva, výbušniny nebo munice podle § 68 odst. 2.

(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako

a) držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, který nabyl vlastnictví ke zbrani kategorie A, B anebo C nebo střelivu do této zbraně na základě zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, v rozporu s § 44 odst. 6 nevyveze takovou zbraň nebo střelivo do této zbraně,

b) držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva v rozporu s § 45 odst. 5 dovoz zbraně kategorie A, B anebo C nebo střeliva do této zbraně neoznámí nebo ji nepředloží ke kontrole,

c) osoba, která vyváží, dováží nebo prováží zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo do této zbraně přes státní hranice České republiky, v rozporu s § 51 odst. 2 tuto skutečnost neoznámí, nebo nepředloží povolení podle § 44, 45 nebo 46, popřípadě evropský zbrojní pas, anebo zbrojní průvodní list pro tranzit zbraně nebo střeliva popřípadě evropský zbrojní pas nemá u sebe, i když zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo do této zbraně drží nebo nosí,

d) osoba, která vyváží a zpětně dováží zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo do této zbraně, neprovede oznámení vývozu nebo zpětného dovozu zbraně kategorie A, B anebo C nebo střeliva do této zbraně podle § 51 odst. 3,

e) držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz anebo tranzit zbraní nebo střeliva, jehož platnost zanikla, v rozporu s § 51 odst. 6 neodevzdá zbrojní průvodní list včetně zbraně, zakázaného doplňku zbraně nebo střeliva, nebo

f) provozovatel střelnice neprovede oznámení podle § 54 odst. 1.

(3) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), d) nebo h),

b) 30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b),

c) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f) nebo g),

d) 15 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), e), i), j) nebo odstavce 2.

§ 76a
(1) Držitel zbraně kategorie D se dopustí přestupku tím, že

a) střílí ze zbraně uvedené v § 7 písm. a) nebo b) v rozporu s § 15 odst. 2,

b) střílí ze zbraně uvedené v § 7 písm. c) až g) nebo ze zbraně uvedené v § 7 písm. k) v rozporu s § 15 odst. 3,

c) nosí zbraň viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném,

d) nosí zbraň nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipuluje, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci, nebo

e) přechovává větší množství bezdýmného nebo černého prachu než 3 kilogramy nebo více než 1000 zápalek anebo neukládá zápalky v samostatné schránce.

(2) Držitel zbrojního průkazu se dopustí přestupku tím, že se nedostaví k posuzujícímu lékaři nebo se nepodrobí potřebnému vyšetření podle § 20 odst. 5.

(3) Držitel zbrojního průkazu skupiny A až E, držitel zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně nebo střeliva, držitel evropského zbrojního pasu, zbrojíř nebo osoba uvedená v § 40 odst. 2 se dopustí přestupku tím, že nezabezpečí zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo do této zbraně podle § 58.

(4) Držitel zbrojního průkazu skupiny A až E, držitel zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně anebo střeliva nebo držitel evropského zbrojního pasu se dopustí přestupku tím, že

a) střílí ze zbraně, kterou je oprávněn držet, v rozporu s § 28 odst. 5,

b) neprodleně neohlásí útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbraně kategorie A, B nebo C, střeliva do této zbraně, zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně,

c) neprodleně neohlásí útvaru policie použití zbraně z důvodu krajní nouze nebo nutné obrany,

d) neumožní příslušnému útvaru policie vstup do obydlí za účelem kontroly zabezpečení zbraní, je-li držitelem zbraně kategorie A, nebo

e) převede vlastnictví ke zbrani, střelivu nebo zakázanému doplňku zbraně na osobu, která k jejich držení není oprávněna, nebo je přenechá takové osobě.

(5) Držitel zbrojního průkazu skupiny B až E, držitel zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně anebo střeliva nebo držitel evropského zbrojního pasu se dopustí přestupku tím, že

a) se nepodrobí při nošení zbraně nebo jakékoliv manipulaci s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném na výzvu příslušníka policie orientačnímu vyšetření pomocí dechové zkoušky, popřípadě lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu anebo jiné návykové látky, nebo

b) nosí zbraň nebo manipuluje se zbraní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, přestože je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů anebo jiných návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci.

(6) Držitel zbrojního průkazu skupiny B anebo C, držitel zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně anebo střeliva nebo držitel evropského zbrojního pasu se dopustí přestupku tím, že

a) nosí zbraň v rozporu s § 28 odst. 2 písm. a),

b) přebíjí náboje v rozporu s § 28 odst. 2 písm. b),

c) jako osoba mladší 18 let přebíjí náboje anebo nabude do vlastnictví jednotlivé díly těchto nábojů, nebo

d) přechovává větší množství bezdýmného prachu než 3 kilogramy nebo více než 1000 zápalek anebo neukládá zápalky v samostatné schránce.

(7) Držitel zbrojního průkazu skupiny B anebo C, držitel zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně anebo střeliva ke sportovním anebo loveckým účelům nebo držitel evropského zbrojního pasu pro zbraň používanou ke sportovním anebo loveckým účelům se dopustí přestupku tím, že přepravuje drženou zbraň v rozporu s § 29 odst. 6.

(8) Držitel zbrojního průkazu skupiny A až E se dopustí přestupku tím, že

a) nepředloží na výzvu příslušného útvaru policie zbrojní průkaz, zbraň kategorie A, B nebo C, střelivo do této zbraně a příslušné doklady ke kontrole,

b) nepředloží na výzvu příslušného útvaru policie podle § 29 odst. 1 písm. f) zbraň kategorie A, B nebo C, u které vzniklo důvodné podezření na špatný technický stav, ke kontrole Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva ve stanovené lhůtě,

c) v rozporu s § 29 odst. 1 písm. j) po zániku platnosti zbrojního průkazu podle § 26 odst. 1 písm. a) anebo c) nebo podle § 26 odst. 2 neodevzdá neplatný zbrojní průkaz, neodevzdá zbraně, střelivo, bezdýmný prach, zápalky, zakázané doplňky zbraně nebo průkazy zbraně, je-li jejich držitelem,

d) v rozporu s § 29 odst. 1 písm. k) neohlásí změnu ráže zbraně, opravu anebo úpravu zbraně,

e) svěří zbraň kategorie B anebo C nebo střelivo do této zbraně v rozporu s § 59 odst. 1 a 3,

f) v případech, kdy svěří zbraň kategorie B anebo C nebo střelivo do této zbraně podle § 59 odst. 1, nezajistí, v rozporu s § 59 odst. 2, při manipulaci se zbraní přítomnost odpovědné osoby (instruktora), která je držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny, nebo

g) střílí ze zbraně, která není označena zkušební značkou, nebo používá střelivo, které neodpovídá dovolenému výrobnímu provedení.

(9) Držitel zbrojního průkazu skupiny B až E se dopustí přestupku tím, že nosí zbraň kategorie A, B nebo C, na kterou nebyl vydán průkaz zbraně.

(10) Držitel zbrojního průkazu skupiny D nebo F se dopustí přestupku tím, že se nepodrobí lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře podle § 20 odst. 2, nebo neodevzdá doklad o zdravotní způsobilosti podle § 29 odst. 2.

(11) Držitel zbrojního průkazu skupiny A se dopustí přestupku tím, že

a) se nepodrobí při jakékoliv manipulaci se zbraní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném na výzvu příslušníka policie orientačnímu vyšetření pomocí dechové zkoušky, popřípadě lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,

b) na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném manipuluje se zbraní, přestože je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci, nebo

c) v rozporu s § 28 odst. 1 nosí zbraň kategorie A, B anebo C.

(12) Držitel zbrojního průkazu skupiny D se dopustí přestupku tím, že nosí zbraň v rozporu s § 28 odst. 3.

(13) Držitel zbrojního průkazu skupiny E se dopustí přestupku tím, že nosí zbraň v rozporu s § 28 odst. 4 písm. c).

(14) Držitel zbrojního průkazu skupiny F se dopustí přestupku tím, že

a) provádí pyrotechnický průzkum v rozporu s § 28 odst. 6,

b) nevyzve k zastavení zemních prací v případě bezprostředního ohrožení života a zdraví anebo majetku zjištěnou nevybuchlou municí anebo výbušninou,

c) neoznačí místo nálezu nevybuchlé munice nebo výbušniny,

d) nezajistí místo nálezu nevybuchlé munice nebo výbušniny před nepovolanými osobami,

e) neupozorní osoby zdržující se na místě nálezu nevybuchlé munice anebo výbušniny nebo v jeho blízkém okolí na možné hrozící nebezpečí nebo je nevyzve k opuštění nebezpečného prostoru,

f) neprodleně neohlásí útvaru policie nález nevybuchlé munice nebo výbušniny,

g) neprodleně neoznámí příslušnému útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbrojního průkazu a nalezené nevybuchlé munice nebo výbušniny,

h) nemá u sebe zbrojní průkaz, jestliže provádí pyrotechnický průzkum nebo vyhledávání nevybuchlé munice anebo výbušniny,

i) se nepodrobí před výkonem činnosti nebo při výkonu činnosti na výzvu příslušníka policie orientačnímu vyšetření pomocí dechové zkoušky, popřípadě lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, nebo

j) neprodleně nezapíše nález nevybuchlé munice nebo výbušniny do evidenční knihy.

(15) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2, 3, 4, 5, odstavce 8 písm. g), odstavce 11 písm. a) nebo b) nebo odstavce 14 písm. i),

b) 30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), d), nebo e), odstavce 6 písm. a) nebo d), odstavce 7, odstavce 11 písm. c), odstavce 12, 13, nebo odstavce 14 písm. a) až h), nebo j),

c) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 8 písm. a) až f), odstavce 9 nebo 10,

d) 15 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo odstavce 6 písm. b) nebo c).

§ 76b
(1) Zbrojíř nebo osoba uvedená v § 40 odst. 2 se dopustí přestupku tím, že

a) vydá zbraň nebo střelivo v rozporu s § 40 odst. 1 písm. a), nebo

b) nedodrží podmínky skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami stanovené prováděcím právním předpisem vydaným podle § 79 odst. 1.

(2) Správce střelnice se dopustí přestupku tím, že

a) nenosí označení podle § 55 odst. 2 písm. a),

b) nezajistí přístupnost provozního řádu střelnice,

c) nezajistí provoz včetně ostrahy střelnice v souladu s provozním řádem, nebo

d) neoznámí bez zbytečného odkladu útvaru policie zranění nebo usmrcení osoby při střelbě nebo při manipulaci se zbraní na střelnici.

(3) Posuzující lékař se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 20 odst. 3 nevydá nový posudek o zdravotní způsobilosti anebo jej nezašle příslušnému útvaru policie nebo neinformuje příslušného zaměstnavatele.

(4) Lékař se dopustí přestupku tím, že neprovede oznámení podle § 20 odst. 4.

(5) Zkušební komisař se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 30a odst. 3 neodevzdá průkaz zkušebního komisaře, jehož platnost zanikla podle § 30a odst. 1 písm. a), c) anebo d) nebo podle § 30a odst. 2.

(6) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavců 1 až 4,

b) 15 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 5.

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

§ 76c
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že vlastní anebo drží zbraň nebo střelivo v rozporu s § 8.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako

a) držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, který nabyl vlastnictví ke zbrani kategorie A, B anebo C nebo střelivu do této zbraně na základě zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, v rozporu s § 44 odst. 6 nevyveze takovou zbraň nebo střelivo do této zbraně,

b) držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva v rozporu s § 45 odst. 5 dovoz zbraně kategorie A, B anebo C nebo střeliva do této zbraně neoznámí nebo ji nepředloží ke kontrole,

c) osoba, která vyváží, dováží nebo prováží zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo do této zbraně přes státní hranice České republiky, v rozporu s § 51 odst. 2 tuto skutečnost neoznámí, nebo nepředloží povolení podle § 44, 45 nebo 46, popřípadě evropský zbrojní pas, anebo zbrojní průvodní list pro tranzit zbraně nebo střeliva popřípadě evropský zbrojní pas nemá u sebe, i když zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo do této zbraně drží nebo nosí,

d) osoba, která vyváží a zpětně dováží zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo do této zbraně, neprovede oznámení vývozu nebo zpětného dovozu zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně podle § 51 odst. 3,

e) držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz anebo tranzit zbraní nebo střeliva, jehož platnost zanikla, v rozporu s § 51 odst. 6 neodevzdá zbrojní průvodní list včetně zbraně, zakázaného doplňku zbraně nebo střeliva, nebo

f) provozovatel střelnice neprovede oznámení podle § 54 odst. 1.

(3) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1,

b) 15 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2.

§ 76d
(1) Držitel zbrojní licence skupiny A až J se dopustí správního deliktu tím, že

a) neustanoví zbrojíře podle § 39 odst. 1 písm. a),

b) nezajistí, aby zbraň nebo střelivo, jichž je vlastníkem nebo držitelem jako právnická nebo podnikající fyzická osoba, byla držena nebo nošena jen fyzickou osobou uvedenou v § 39 odst. 1 písm. c),

c) nevydá vnitřní předpis podle § 39 odst. 1 písm. d),

d) nevytvoří podmínky tak, aby zbraň nebo střelivo byly zabezpečeny proti zneužití, ztrátě nebo odcizení způsobem uvedeným v § 58 odst. 2 až 7,

e) neprodleně neohlásí útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbraně, střeliva, zbrojní licence nebo průkazu zbraně,

f) nezajistí podmínky pro skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami stanovené prováděcím právním předpisem podle § 79 odst. 1,

g) v rozporu s § 39 odst. 1 písm. j) neustanoví nového zbrojíře nebo změnu zbrojíře neoznámí,

h) nepožádá o vydání nové zbrojní licence nebo průkazu zbraně podle § 39 odst. 1 písm. k),

i) nevede evidenci podle § 39 odst. 1 písm. l) bodu 1 nebo ji neuchovává po dobu 5 let i po ukončení činnosti,

j) nezajistí cvičnou střelbu podle § 39 odst. 1 písm. m),

k) nevede evidenci o provedených cvičných střelbách,

l) neoznámí změnu podle § 39 odst. 1 písm. n),

m) neodevzdá po zániku platnosti zbrojní licence zbraň, zakázaný doplněk zbraně nebo střelivo nebo průkaz zbraně podle § 39 odst. 1 písm. o),

n) nehlásí změnu ráže zbraně nebo opravu zbraně podle § 39 odst. 1 písm. p),

o) převede vlastnictví ke zbrani nebo střelivu na osobu, která k nabytí vlastnictví ke zbrani, munici nebo střelivu není oprávněna,

p) přenechá zbraň nebo střelivo, které je oprávněn držet k plnění úkolů stanovených ve zbrojní licenci, osobě, která není držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny nebo není k držiteli zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru,

q) nepředloží na výzvu příslušného útvaru policie podle § 39 odst. 1 písm. h) zbrojní licenci a zbraň, popřípadě střelivo, včetně příslušných dokladů ke kontrole, nebo

r) nepředloží na výzvu příslušného útvaru policie podle § 39 odst. 1 písm. i) zbraň kategorie A, B nebo C, u které vzniklo důvodné podezření na špatný technický stav, ke kontrole Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva ve stanovené lhůtě.

(2) Držitel zbrojní licence skupiny B nebo E se dopustí správního deliktu tím, že

a) nedodrží při znehodnocování zbraně kategorie A, B anebo C nebo střeliva nebo výrobě jejich řezů postup podle § 39 odst. 2 písm. a),

b) neoznačí znehodnocenou zbraň podle § 39 odst. 2 písm. b), nebo

c) nevydá vlastníku zbraně potvrzení o znehodnocení zbraně anebo střeliva nebo o provedení řezu zbraně nebo střeliva.

(3) Držitel zbrojní licence skupiny E se dopustí správního deliktu tím, že

a) nedodrží při ničení zbraně nebo střeliva postup podle § 39 odst. 3 písm. a), nebo

b) nevydá vlastníku zbraně potvrzení podle § 39 odst. 3 písm. b).

(4) Držitel zbrojní licence skupiny D se dopustí správního deliktu tím, že

a) půjčí zbraň kategorie C osobě, která není k jejímu držení, popřípadě nošení oprávněna, nebo

b) přijme do úschovy a uschovává zbraň nebo střelivo kategorie neuvedené ve zbrojní licenci.

(5) Držitel zbrojní licence skupiny F se dopustí správního deliktu tím, že svěří zbraň v rozporu s § 38 odst. 4 písm. c).

(6) Držitel zbrojní licence skupiny H se dopustí správního deliktu tím, že svěří zbraň v rozporu s § 38 odst. 6 písm. c).

(7) Držitel zbrojní licence skupiny K se dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s § 39 odst. 7 písm. a) nezpracuje technologický postup prací při vyhledávání a manipulaci s nevybuchlou municí a výbušninami nebo jej nepředá ke schválení,

b) nezajistí, aby nalezení nevybuchlé munice nebo výbušniny bylo neprodleně nahlášeno útvaru policie,

c) zajistí pyrotechnický průzkum v rozporu s § 39 odst. 7 písm. d),

d) neohlásí ztrátu nebo odcizení zbrojní licence podle § 39 odst. 7 písm. e),

e) nepožádá o vydání nové zbrojní licence podle § 39 odst. 7 písm. g),

f) nevede nebo neuchovává dokumentaci podle § 39 odst. 7 písm. h),

g) neučiní při nálezu munice nebo výbušniny nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku, nebo

h) nezajistí provádění denních záznamů o provedeném pyrotechnickém průzkumu do stavebního deníku.

(8) Podnikatel se zbraněmi kategorie A, B anebo C nebo střelivem do těchto zbraní nebo podnikatel se sídlem mimo území České republiky se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 50 odst. 1

a) přepravuje zbraně kategorie A, B anebo C nebo střelivo do těchto zbraní, aniž by taková přeprava byla povolena, nebo

b) nesdělí údaje podle § 50 odst. 6.

(9) Podnikatel se zbraněmi kategorie A, B anebo C nebo střelivem do těchto zbraní se dopustí správního deliktu tím, že nenahlásí přepravu zbraní nebo střeliva podle § 50a.

(10) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), d), f), i), m), n), nebo o), odstavce 2 písm. a) nebo b), odstavce 3 písm. a), odstavce 7 písm. a), b), c), f) nebo g), odstavce 8 nebo 9,

b) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), c), e), g), h), j), k), l), p), q) nebo r), odstavce 2 písm. c), odstavce 3 písm. b), odstavce 4, 5 nebo 6, odstavce 7 písm. d), e) nebo h).

§ 76e
(1) Za správní delikt podle § 76c nebo § 76d lze uložit propadnutí zbraně kategorie A, B, C anebo D nebo střeliva, jestliže zbraň kategorie A, B, C anebo D nebo střelivo náleží pachateli správního deliktu a

a) byly ke spáchání správního deliktu užity nebo určeny, nebo

b) byly správním deliktem získány nebo byly nabyty za věc správním deliktem získanou.

(2) Propadnutí zbraně kategorie A, B, C anebo D nebo střeliva nelze uložit, je-li jejich hodnota v nápadném nepoměru k povaze správního deliktu.

(3) Vlastníkem propadlé zbraně kategorie A, B, C anebo D nebo střeliva se stává stát.

§ 76f
(1) Nebylo-li uloženo propadnutí zbraně kategorie A, B, C anebo D nebo střeliva podle § 76e odst. 1 písm. a) nebo b), lze rozhodnout, že se taková zbraň nebo střelivo zabírá, jestliže

a) náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt stíhat, nebo

b) nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela

a jestliže to vyžaduje bezpečnost osob nebo majetku anebo jiný obecný zájem.

(2) Vlastníkem zabrané zbraně kategorie A, B, C anebo D nebo střeliva se stává stát.

Společná ustanovení ke správním deliktům

§ 77
nadpis vypuštěn
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty právnických nebo podnikajících fyzických osob podle tohoto zákona v prvním stupni projednávají orgány dozoru podle své příslušnosti k výkonu dozoru stanovené v § 75 odst. 1.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby21) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty za správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob vybírá orgán, který je uložil, a vymáhá celní úřad. Příjem z těchto pokut je příjmem státního rozpočtu.

§ 77a
Policie může přestupek podle tohoto zákona projednat v blokovém řízení. Za přestupek lze v blokovém řízení uložit pokutu do 5 000 Kč.

_________________
Motto: Rychlejší, než 158 na drátě je 357 na opasku
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Pokud víš, kolik máš zbraní, nemáš jich dost.


stř 13.4.2011, 20:58
Profil ICQ Zobrazit autorovy stránky
Uživatelský avatar

Registrován: 10/2005
Příspěvky: 6790
Bydliště: EU :-(
Příspěvek Re: Ztrata prukazu zbrane - prestupek?
A ted dotaz - ctu v zakone spravne, ze ztrata prukazu zbrane neni spravni delikt? Resp. ze spravnim deliktem je nenahlaseni ztraty?
Zitra budu posilat oznameni o prevodu vlastnictvi zbrane a zjistil jsem, ze nekde mezi cestou od kupujiciho do ted mi z penezenky prukaz zbrane zmizel :-(

Jediny, co jsem nasel je:
Citace:
§ 76a
(4) Držitel zbrojního průkazu skupiny A až E, držitel zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně anebo střeliva nebo držitel evropského zbrojního pasu se dopustí přestupku tím, že
b) neprodleně neohlásí útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbraně kategorie A, B nebo C, střeliva do této zbraně, zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně,


Dotazy zni:
a) je ztrata PZ prestupkem?
b) jakemu utvaru policie to mam nahlasit?

_________________
Motto: Rychlejší, než 158 na drátě je 357 na opasku
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Pokud víš, kolik máš zbraní, nemáš jich dost.


stř 13.4.2011, 21:01
Profil ICQ Zobrazit autorovy stránky

Registrován: 05/2010
Příspěvky: 50
Příspěvek Re: Ztrata prukazu zbrane - prestupek?
Čteš správně, že ztráta PZ není přestupkem. Tím je pouze to nenahlášení ztráty.
Ztrátu hlásíš tomu útvaru policie, který ti ten PZ vydal, a to je oddělení zbraní, střeliva a bezp. materiálu příslušného ředitelství police. Můžeš zajít na místní obvodní oddělení policie, kde tuto informaci o ztrátě zaznamenají do knihy fonogramů a hlášení, ovšem to tě stejně nezbavuje povinnosti to ještě dále nahlásit na výše uvedené oddělení zbraní.


čtv 14.4.2011, 10:38
Profil
Uživatelský avatar

Registrován: 12/2008
Příspěvky: 233
Příspěvek Re: Ztrata prukazu zbrane - prestupek?
Ano, souhlas s Davidkem182: Ztráta není deliktem. Není ale pravdou, že jsi ztrátu povinen hlásit na oddělení zbraní, střeliva a bezp. materiálu, které průkaz vydalo. Zákon totiž v hlavě XII hovoří o útvaru policie, nikoli o příslušném útvaru policie ve smyslu § 74 odst. 2 písm. b) zákona, kterým se má na mysli věcně příslušná specializovaná součást (dnes správně Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál). Povinnost splníš, pokud ztrátu ohlásíš na jakoukoli služebnu Policie ČR.


čtv 14.4.2011, 17:24
Profil
Uživatelský avatar

Registrován: 10/2005
Příspěvky: 6790
Bydliště: EU :-(
Příspěvek Re: Ztrata prukazu zbrane - prestupek?
Poslal jsem doporuceny dopis na "prislusny utvar policie" - tak se jeste pro jistotu stavim na mistnim oddeleni a uvidime :-)

_________________
Motto: Rychlejší, než 158 na drátě je 357 na opasku
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Pokud víš, kolik máš zbraní, nemáš jich dost.


čtv 14.4.2011, 20:39
Profil ICQ Zobrazit autorovy stránky
Uživatelský avatar

Registrován: 12/2009
Příspěvky: 114
Příspěvek Re: Ztrata prukazu zbrane - prestupek?
Já měl za to, že ztráta dokumentace ke zbrani je stejný přestupek jako ztráta samotné zbraně. Je to tedy tak a samotná ztráta zbraně přestupkem taky není?
Pokud to tak je, tak to dle mého názoru není úplně dobře.

_________________
Černý GLOCK 21, Zelený GLOCK 26


čtv 21.4.2011, 8:21
Profil Zobrazit autorovy stránky
Uživatelský avatar

Registrován: 10/2005
Příspěvky: 6790
Bydliště: EU :-(
Příspěvek Re: Ztrata prukazu zbrane - prestupek?
Ztrata zbrane znamena, ze nebyla dostatecne zabezpecena a to prestupek je.
Nikde nevidim, ze "prukaz zbrane" = "zbran".

_________________
Motto: Rychlejší, než 158 na drátě je 357 na opasku
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Pokud víš, kolik máš zbraní, nemáš jich dost.


čtv 21.4.2011, 8:35
Profil ICQ Zobrazit autorovy stránky
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odpovědět na téma   [ Příspěvků: 7 ] 

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Hledat:
Přejít na:  Powered by phpBB © phpBB Group, designed by STSoftware, český překlad – phpBB.cz

Doporučujeme: XBMC KODI